Zákazka nad 100 000€


program-rozvoja-vidieka.jpg 

 

Salatín,s.r.o. Partizánska Ľupča 552, 032 15 Partizánska Ľupča IČO: 36 010 332, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo:  3974/L zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na výber zhotoviteľa diela:  


Zlepšenie vodného hospodárstva -Salatín,s.r.o. v lesnom poraste

 


Zákazka bude  spolufinancovaná z PRV SR  2014-2020.Záujemcovia o súťažné podklady môžu kontaktovať kontaktnú osobu: Ing.Milan Burčík, mburcik@gmail.com 


Termín na predloženie ponuky je 22.05.2020  .

 

 

Potrebné dokumenty

 

- Sprievodná súhrnná správa

- Mapa širších vzťahov

- Koordinačná situácia

- Vodné prahy

- Vodozádržné jamy

- Zadanie s hmotnosťou

- Výzva na predloženie ponuky